مدرسان، برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

تعداد بازدید:۹۲۵

امور مدرسان ، برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی: آقای مهدی باوفا

تلفن تماس:  33448322

داخلی 2

شرح وظایف:

 • انجام فرایند نیاز سنجی ، برگزاری فراخوان و انجام فرایند جذب مدرسان
 • برگزاری کارگاه های توانمندی مدرسان در خصوص مهارت های تدریس (عمومی ، پایه ، پیشرفته )
 • پیگیری شکایات مطروحه از طرف مدرسان ، دانشجویان و مراکز آموزشی
 • نظارت بر عملکرد مدرسین )مطابقت دروس مدرسان با رشته تحصیلی ، بکار گیری مدرسان دارای مجوز)
 • انجام امور جذب روسای مراکز
 • تشکیل جلسات هیات اجرایی معین جذب اعضای هیات علمی و مدرسین استان فارس و پیگیری مصوبات جلسات
 • همکاری با هیات اجرای جذب دانشگاه
 • بازدید از مراکز آموزشی جهت بررسی عملکرد مدرسین ، پرونده ، نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت حق التدریس

فرم های تدوین دوره های تک پودمان و تک درس 

فرم های تدوین دوره های مقطع دار


سرفصل برنامه های مصوب علمی کاربردی

 • شرح وظائف شرح وظایف هیات های اجرایی جذب معین استان بوشهر:

  • پیگیری و اجرای سیاست ها و مقررات ابلاغی هیات اجرایی جذب دانشگاه و همکاری و تعامل مستمر در حسن انجام وظایف محوله
  • اتخاذ ساز و کار واحد در مراکز آموزشی استان جهت ایجاد انسجام وحدت رویه و پاسخگویی در راستای ماموریت های محوله
  • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه در راستای نیازسنجی و نظارت بر حسن انجام فرآیند بکارگیری مدرسین حق التدریس آموزشی و خبره و تجربی
  • پیشنهاد تقویم آموزشی فرآیند سالانه جذب به رییس هیات اجرایی جذب دانشگاه طبق برنامه ابلاغی
  • بررسی، ارزیابی و صدور رای پرونده صلاحیت علمی-مهارتی و عمومی متقاضیان تدریس در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی و ارسال نتایج به هیات اجرایی جذب دانشگاه با رعایت جدول زمانبندی
  • تعیین و تایید اعضای کارگروههای بررسی توانایی علمی/مهارتی
  • رسیدگی به شکایات و اعتراضات متقاضیان تدریس
  • بررسی و رسیدگی به تخلف مدرس و یا مدرسین گزارش شده از طرف مراکز آموزشی
  • بررسی پرونده صلاحیت عمومی (استعلام، تحقیق، مصاحبه و ارزیابی) روسا، اعضای هیات موسس و هیات امنای مراکز آموزشی در چارچوب آیین نامه، دستورالعمل و ضوابط ابلاغی و ارسال به هیات اجرایی جذب دانشگاه جهت صدور رای نهایی
  • ارایه گزارش عملکرد سالیانه و نوبه ای به هیات اجرایی جذب دانشگاه
  • برگزاری دوره های دانش افزایی در قالب دوره های تربیت مدرس عمومی، پایه و پیشرفته
  • پیگیری و اجرای سایر موارد ابلاغی هیات اجرایی جذب دانشگاه و رییس هیات اجرایی معین جذب استان بوشهر

  *  ترکیب هیات اجرایی جذب معین واحد استان بوشهر :

  اعضای هیات اجرایی معین جذب واحد استان متشکل از دو عضو حقیقی و 3 الی 5 نفر عضو حقیقی است که با هدف اجرای وظایف تعیین شده مطابق با ضوابط و مقررات با ترکیب ذیل تشکیل گردیده است

  1. رییس واحد استانی (رییس هیات و عضو حقوقی)
  2. رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان
  3. سه تا پنج نفر عضو هیات علمی دانشگاه و یا از سایر موسسات (عضو حقیقی)

   

  فرایند درخواست متقاضیان جدید دوره های علمی کاربردی :

  1. مطالعه فرم الف : ( آنچه متقاضیان جدید علمی کاربردی باید بدانند )
  2. تکمیل فرم ب : ( اطلاعات متقاضیان واجد شرایط )

  - اعلام اطلاعات کافی از بند 1 و قبول صحت آن

  - مشخصات متقاضی شامل اطلاعات شناسنامه ای

  - جامعه هدف متقاضی

  - الصاق مستندات حقوقی (شامل اساسنامه، روزنامه رسمی، پروانه بهره برداری، آگهی تغییرات، آگهی تاسیس و فرم خلاصه وضعیت صورت دستمزد کارکنان دستگاه متقاضی با تأیید سازمان بیمه گذار)

  - دلایل توجیهی راه اندازی مرکز

  - مشخصات نماینده پیگیری کننده و وابستگی آن به دستگاه متقاضی به همراه معرفی نامه مکتوب توسط بالاترین مقام دستگاه متقاضی

  - حوزه فعالیت دستگاه متقاضی

  - لیست تولیدات، محصولات یا خدمات دستگاه متقاضی

  - دوره های پیشنهادی جهت اجرا بر اساس ماموریت دستگاه متقاضی

  - نیروی انسانی:

  تعداد نیروی انسانی به طور مستقیم

  تعداد نیروی انسانی به طور غیر مستقیم

  گردش مالی سالیانه دستگاه متقاضی

  1. بررسی در واحد استانی
  • تأیید کلیه مستندات توسط واحد استانی
  • تأیید فعال بودن دستگاه متقاضی توسط واحد استانی
  • نظر واحد استانی در خصوص موافقت یا مخالفت با تقاضا و ذکر دلایل آن
  • تهیه پاورپوینت جهت ارائه در جلسات (طبق نمونه موجود در پرتال)
  • ارسال تقاضا و کلیه مستندات و مکاتبات به معاونت آموزشی دانشگاه
  1. بررسی در دفتر گسترش
  • بررسی کلیه مستندات ارسالی از سوی واحد استانی
  • انجام مصاحبه با بالاترین مسئول دستگاه متقاضی توسط دفتر گسترش
  • تأیید یا عدم تأیید دفتر گسترش و اعلام دلایل به واحد استانی
  1. اقدامات لازم جهت اخذ موافقت اولیه
  • ارائه نامه درخواست بالاترین مقام دستگاه متقاضی به واحد استانی
  • ارائه نامه تأیید مقامات ارگان ذیربط به واحد استانی
  • برابر اصل نمودن مستندات حقوقی توسط دستگاه متقاضی در مراجع قانونی و تحویل به واحد استانی
  • ارسال کلیه مستندات بندهای فوق توسط واحد استانی به معاونت آموزشی دانشگاه
  • طرح درخواست متقاضی به همراه کلیه مستندات در کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی توسط دفتر گسترش جهت اخذ موافقت اولیه
  1. اقدامات لازم جهت اخذ موافقت قطعی

  -  ابلاغ موافقت اولیه به واحد استانی توسط معاونت آموزشی

  - ابلاغ موافقت اولیه توسط واحد استانی به متقاضی

  - تکمیل فرم ج

   - ارسال فرم ج پس از تکمیل به همراه مستندات لازم با نامه کتبی بالاترین مقام مسئول دستگاه متقاضی به رئیس واحد استانی

  - تأیید و ارسال کلیه مکاتبات و مستندات مربوط به تقاضا از سوی واحد استانی به معاونت آموزشی

  - انجام بازدید توسط دفتر گسترش

  - ارسال تأیید کتبی واحد حقوقی دانشگاه به معاونت آموزشی مبنی بر عقد قرارداد اجرای دوره و اخذ تعهد و وصول ضمانت های مالی

  - طرح درخواست متقاضی به همراه کلیه مستندات در کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی توسط دفتر گسترش، جهت اخذ موافقت قطعی

   

  توجه: جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به واحد استانی مربوطه مراجعه شود.

   
   
   
   
   
آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۰