فرایند درخواست متقاضیان جدید دوره های علمی کاربردی

تعداد بازدید:۲۰۱

فرایند درخواست متقاضیان جدید دوره های علمی کاربردی :

 1. مطالعه فرم الف : ( آنچه متقاضیان جدید علمی کاربردی باید بدانند )
 2. تکمیل فرم ب : ( اطلاعات متقاضیان واجد شرایط )

- اعلام اطلاعات کافی از بند 1 و قبول صحت آن

- مشخصات متقاضی شامل اطلاعات شناسنامه ای

- جامعه هدف متقاضی

- الصاق مستندات حقوقی (شامل اساسنامه، روزنامه رسمی، پروانه بهره برداری، آگهی تغییرات، آگهی تاسیس و فرم خلاصه وضعیت صورت دستمزد کارکنان دستگاه متقاضی با تأیید سازمان بیمه گذار)

- دلایل توجیهی راه اندازی مرکز

- مشخصات نماینده پیگیری کننده و وابستگی آن به دستگاه متقاضی به همراه معرفی نامه مکتوب توسط بالاترین مقام دستگاه متقاضی

- حوزه فعالیت دستگاه متقاضی

- لیست تولیدات، محصولات یا خدمات دستگاه متقاضی

- دوره های پیشنهادی جهت اجرا بر اساس ماموریت دستگاه متقاضی

- نیروی انسانی:

تعداد نیروی انسانی به طور مستقیم

تعداد نیروی انسانی به طور غیر مستقیم

گردش مالی سالیانه دستگاه متقاضی

 1. بررسی در واحد استانی
 • تأیید کلیه مستندات توسط واحد استانی
 • تأیید فعال بودن دستگاه متقاضی توسط واحد استانی
 • نظر واحد استانی در خصوص موافقت یا مخالفت با تقاضا و ذکر دلایل آن
 • تهیه پاورپوینت جهت ارائه در جلسات (طبق نمونه موجود در پرتال)
 • ارسال تقاضا و کلیه مستندات و مکاتبات به معاونت آموزشی دانشگاه
 1. بررسی در دفتر گسترش
 • بررسی کلیه مستندات ارسالی از سوی واحد استانی
 • انجام مصاحبه با بالاترین مسئول دستگاه متقاضی توسط دفتر گسترش
 • تأیید یا عدم تأیید دفتر گسترش و اعلام دلایل به واحد استانی
 1. اقدامات لازم جهت اخذ موافقت اولیه
 • ارائه نامه درخواست بالاترین مقام دستگاه متقاضی به واحد استانی
 • ارائه نامه تأیید مقامات ارگان ذیربط به واحد استانی
 • برابر اصل نمودن مستندات حقوقی توسط دستگاه متقاضی در مراجع قانونی و تحویل به واحد استانی
 • ارسال کلیه مستندات بندهای فوق توسط واحد استانی به معاونت آموزشی دانشگاه
 • طرح درخواست متقاضی به همراه کلیه مستندات در کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی توسط دفتر گسترش جهت اخذ موافقت اولیه
 1. اقدامات لازم جهت اخذ موافقت قطعی

-  ابلاغ موافقت اولیه به واحد استانی توسط معاونت آموزشی

- ابلاغ موافقت اولیه توسط واحد استانی به متقاضی

- تکمیل فرم ج

 - ارسال فرم ج پس از تکمیل به همراه مستندات لازم با نامه کتبی بالاترین مقام مسئول دستگاه متقاضی به رئیس واحد استانی

- تأیید و ارسال کلیه مکاتبات و مستندات مربوط به تقاضا از سوی واحد استانی به معاونت آموزشی

- انجام بازدید توسط دفتر گسترش

- ارسال تأیید کتبی واحد حقوقی دانشگاه به معاونت آموزشی مبنی بر عقد قرارداد اجرای دوره و اخذ تعهد و وصول ضمانت های مالی

- طرح درخواست متقاضی به همراه کلیه مستندات در کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی توسط دفتر گسترش، جهت اخذ موافقت قطعی

 

توجه: جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به واحد استانی مربوطه مراجعه شود.

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۰