معاونت اجرایی

تعداد بازدید:۷۹۹

                                                                             

                                                                           معاون اجرایی : آقای مصطفی احمدی                                                                               

                                                                                

                                                         شماره تماس :      33448322  داخلی 3

شرح اهم وظایف :

 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها.
 • نظارت بر هزینه کرد اعتبارات واحد استان اعم از جاری و عمرانی و ارائه گزارش لازم به حوزه ستاد دانشگاه.
 • نظارت و کنترل منابع درآمدی واحد استان از طریق مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی.
 • تلاش در ایجاد منابع درآمدی جدید برای واحد استان.
 • انجام طرح‌های مطالعاتی در خصوص ارتقای بهره‌وری و افزایش کارایی نیروی انسانی با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه.
 • مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل روش‌های انجام کار به منظور کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی.
 • نظارت بر عقد کلیه قراردادهای مرتبط با امور واحد استان با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه.
 • همکاری مداوم با دفتر بودجه ستاد دانشگاه برای ارائه بودجه پیشنهادی، گزارش عملکرد و مبادله موافقتنامه تفصیلی سالانه.
 • راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی واحد استان در سطوح مدرسان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه.
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.
 • انجام اقدامات مقتضی به منظور جلب مشارکت و بکارگیری توانایی‌ها و امکانات نهادهای اجرایی، اجتماعی و فرهنگی استان.
 • تشکیل و برگزاری شورای انضباطی واحد استان.

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۹