روند نمای خدمات

تعداد بازدید:۳۶۴

آموزش

معاون علمی : آقای مهدی فرازجا                                                                                

      

33448322 داخلی 2

کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی درسی و امور مدرسان  : آقای مهدی باوفا پاسکه 

       

33448322 داخلی 2

کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی و فناوری اطلاعات: آقای هادی کره بندی

     

33448322 داخلی 2

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند .

اهم وظایف و خدمات :

1-نظارت، پیگیری، معرفی و  انتصاب روسای مراکز و تبدیل وضعیت آنان از سرپرستی به ریاست

2-پیگیری کلیه موارد ارسالی آموزشی به سازمان مرکزی دانشگاه و حل و فصل مشکلات آموزشی

3-نظارت بر روند آماده سازی دستوالعمل شورای آموزشی و تبیین و شرح دستور جلسه در شورا

4-جمع آوری و تحویل کلیه اسناد و مدارک مراکز مصوبه شورای عالی اداری و نظارت و پیگیری کلیه مشکلات موجود در این زمینه تا رفع کامل آنها

5-نظارت بر روند ثبت نمرات مدرسان

6-مسئول اجرای آزمون متمرکز و نظارت بر روند اجرای آزمون متمرکز دانشگاه

7-جلسات مصاحبه مدرسین و حضور در کلیه جلسات و تبیین مقررات دانشگاه برای کلیه مصاحبه شوندگان

8-حل و فصل نهایی موارد درخواستی و عدم پاسخگویی مراکز در مسایل آموزشی

9-پاسخگویی به مدرسان و دانشجویان دارای مشکل که در محل واحد استانی حضور می یابند.

10-راهنمایی آموزشی گام به گام مراکز جدید التاسیس

11-بررسی، اصلاح و صدور تاییدیه برنامه کلاسی هر ترم مراکز

12-تماس موردی با مدرسان و دانشجویان و بررسی وضعیت آموزشی

13-بررسی فرایند ثبت نام و انتخاب واحد و دوره های به حد نصاب نرسیده در کلیه مراکز در هر ترم تحصیلی

14-حل مشکلات آموزشی فیمابین مراکز

15-پیگیری و اجرای دوره های تک پودمان و تک درس و مسئول سامانه ساتب

16-گسترش:  بررسی رشته های درخواستی مراکز برای پذیرش ها شناسایی حوزه های و علاقه مندان جدید برای اجرای دوره های علمی کاربردی مهارتی به صورت دوره و تک پودمان با هماهنگی معاون علمی

17-برنامه ریزی درسی : بررسی و تصویب تک پودمان ها و تک درس های ارسال شده به واحد استانی و شناسایی و ترغیب افراد علاقه مند و مراکز جهت تصویب رشته های جدید و مهارتی با هماهنگی معاون علمی

18-مدرسان: انجام فراخوان های تدریس و مصاحبه متقاضیان جدید تدریس و شناسایی مدرسان خبره و تجربی جهت تدریس در مراکز علمی کاربردی- نظارت بر مدرسان مراکز و دورس واگذار شده و برنامه کلاسی مراکز با هماهنگی معاون علمی

19-جذب : برگزاری کارگروه انتصاب و صلاحیت عمومی و جذب برای تبدیل وضعیت احکام رؤسای مراکز و همچنین تائیدیه جذب برای متقاضیان جدید تدریس تایید علمی شده با هماهنگی معاون علمی

20-کارشناس آموزش(سامانه های هم آوا ، خروج از کشور ، اتباع خارجی، دانش آموختگی  ، چارگون)،

 21-کارشناس فناوری اطلاعات(نگهداری و پشتیبانی تجهیزات شبکه و سیستم های دانشگاه  ، راهنمایی همکاران در کاربری کامپیوتر وسامانه ها)

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۹