اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی منطقه ای ارتقاء سطح توانمندی در حیطه مجموعه مقررات و قوانین آموزش های عالی واحدهای استانی و مراکز آموزشی استان های بوشهر ، فارس ، هرمزگان ، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان

کارگاه آموزشی منطقه ای ارتقاء سطح توانمندی در حیطه مجموعه مقررات و قوانین آموزش های عالی واحدهای استانی و مراکز آموزشی استان های بوشهر ، فارس ، هرمزگان ، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان

اولین کارگاه آموزشی ارتقاء سطح توانمندی در حیطه مجموعه مقررات و قوانین آموزش های عالی مهارتی کارکنان واحد های استانی و مراکز آموزشی علمی کاربردی استان های بوشهر ، فارس ، هرمزگان ، کهگیلویه و بویر احمد و خورزستان در روز پنج شنبه مورخ 10/10/94 برگزار گردید.

ادامه مطلب