اخبار - آرشیو

نشست رییس واحد استانی با کارشناسان فرهنگی و دبیران انجمن های علمی مراکز

نشست رییس واحد استانی با کارشناسان فرهنگی و دبیران انجمن های علمی مراکز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی بوشهر نشست دکتر اسکندری رییس واحد استانی با کارشناسان فرهنگی و دبیران انجمن های علمی مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر استان برگزار شد.

ادامه مطلب